Aarau 2017-10-24

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aarmattwegroad500000 Salamattweg,Obermattweg,X:Bachmattweg,X:Aumattweg
Bankstrassenone500000 Bifangstrasse,X:Bachstrasse,X:Aarestrasse,Hardstrasse,X:Bergstrasse
Blumenwegroad500000 Birkenweg,Brunnenweg,X:Allmendweg,Grubenweg,X:Buchenweg,X:Ulmenweg
Kantonsspitalarea500000
Kasinoparkarea500000
Lindenhofwegunknown500000 Landenhofweg,Binzenhofweg,Lindenweg
Mattenwegroad503200 Gartenweg,Haldenweg,Mittelweg
Neudorfstrasseroad503200
Obere Hungerbergstrasseunknown500000
Panamawegnone503400
Roggenhausenarea500000 Roggenhausenweg
Schäferwiesenone500000
Torfeldstrasseroad500000
Waldhauswegroad503200 Landhausweg
Ziegelgässliroad503200