Teufen (AR) 2022-7-2

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Bridenhausarea905300 Battenhaus
Feldwaldarea905300
Gählernarea905300 X:Gern
Gässliarea906200 Bächli
Gfellarea905300 X:Gern,Büel,X:Elm,X:Stelz,X:Feld,X:Zelg
Gremmarea905300 X:Gern,X:Elm,Grub
Hätschenroad905300
Hörliroad905300 Böhl,X:Hörliweg
Hüttenarea905300 Blatten,X:Wette,Hauteten
Löchliarea905300 Böhl,X:Bächli
Löchliarea906200 Böhl,Bächli
Möösliarea905200
Obere Lochmühleroad905300
Rütiweidarea905300 Rütiberg,X:Frühweid
Rütiwiesarea905300
Sammelbüelroad905300
Sonnenbergwegroad905300
Tonisbüelroad906200 Jonenbüel
Untere Grünauarea905300
Zythusarea905300