Willisau 2022-7-3

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aegetenarea613000 Ägeten
Ausser-Birchbühlarea615600 Ausserbirchbühl
Bleicheweidarea613000 Bleikiweid
Buchensägearea612500
Chanzelsagenarea613200
Gross-Wüestiarea613000 Grosswüesti
Grundmattroad613000 X:Bruggmatt
Hasenrankarea612500
Kalchtaren-Hüsliarea613000
Kanzelsagenarea613200
Klein-Wüestiarea613000 Kleinwüesti
Kronenhüsliroad613000 T:Kellenhüsli
Mittler-Feldliroad613000
Ober-Alpetliarea612500 Oberalpetli
Scheimattarea613000 X:Steinmatt,Eimatt
Schlossfeldroad613000 X:Schlossweg
Schlosshügelroad613000
Schülen-Bergblickarea613000
Schülen-Oberhausarea613000 T:Schülen-Ennerhaus,T:Schülen-Unterhaus,T:Schülen-Oberhus
Sottikonroad613000
Stegenhalderoad613000
Unter-Alpetliarea612500 Unteralpetli
Vorder-Guggiarea614200 T:Hinder-Guggi
Vorder-Wellsbergarea613000 T:Vor-Wellsberg