Hergiswil (NW) 2018-6-18

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aeschiarea605200 T:Aescheli
Alpgschwändarea605200 Gschwänd
Chärneriedarea605200
Fräkmündnone601000 Fräkmünt
Fräkmündnone605200 Fräkmünt
Glaserwegroad605200 Glasiweg
Gross Aeschiarea605200
Grossmattarea605200
Haldenwegroad605200 Nauenweg,X:Zwydenweg,X:Kellenweg
Hasliwegroad605200 Glasiweg,X:Müliweg
Hirserenrainnone605200
Hirsernwegroad605200
Hungermattarea605200
Hüsliarea605200 T:Müsli,T:Halti
Lauelenwaldnone601300
Lediarea605200 T:Loo
Lediwegnone605200 X:Rigiweg,Glasiweg,Kernweg,X:Landweg,X:Müliweg,X:Feldweg
Nestelarea605200
Ober Kellenarea605200
Oberrütiarea605200
Ober Schwändiarea605200
Oberstaldenarea605200
Pilatusblicknone605200
Renggarea605200
Renggeliarea605200
Rifflispielstrasseroad605200 Rifflisspielstrasse
Rigiblickarea605200
Roggerenarea605200
Roggerliwegroad605200
Rohrhaldearea605200
Rütholterenarea605200
Rütibielarea605200
Schachenarea605200
Schöneggarea605200 Acheregg
Seeblicknone605200
Sendenbergarea605200
Seniorenzentrum Zwydennone605200
Simisrütipoint605200
Sonnenbergstrasse Stampfnone605200
Stampfarea605200
Unterlauelennone601300 Unter Lauelen
Unter Schwändiarea605200
Wissachliarea605200
Zusenarea605200