Giswil 2021-1-25

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aawegroad607400 Parkweg,X:Kanalweg,Dammweg
Acherliroad607400 X:Ächerli
Ächerli-Sommerweidroad607400
Allmendwegroad607400
Alpoglerwegnone607400
Altibacharea607400
Am Kaiserstuhlarea607400
Am Rosenbachroad607400
Äschiarea607400 X:Juch
Bachfleischarea607400
Bahnhofplatzroad607400
Bäreckenarea607400
Beigiarea607400 Rei,T:Brüggi
Benzenmattarea607400
Bergmannsmattarea607400
Bielarea607400 Riedli,Rei,T:Feld,T:Boden
Bordarea607400 Ror,T:Loo,T:Feld,T:Boden
Brandarea607400 Grund,T:Brendli
Breitsteinarea607400
Brendarea607400 Grund,T:Brendli,Rei,T:Feld,T:Boden
Bruneggarea607400
Büntenarea607400 T:Boden
Burgmattarea607400
Chälenarea607400
Chalet Waldrandarea607400
Chappelenmattarea607400
Chäppelimattarea607400
Dichtigenarea607400
Diechtersmattnone607400
Diepigenarea607400
Dorneggarea607400
Dossenarea607400 Miesen,T:Boden
Dürrastarea607400 X:Dürrastweg
Eiarea607400 Ror,,Rei,T:Loo,T:Feld,,,,
Eiseearea607400 Miesen
Eiseearea617400 Miesen
Emmettiarea607400
Emmettistrasseroad607400
Erdbrustarea607400
Feicheggroad607400
Feldmoosstrasseroad607400
Feldwegroad607400 X:Weidweg,T:Feld
Fleschnone607400
Flüearea607400 T:Loo,T:Feld
Fluonalparea607400
Forstmattliroad607400 T:Rotmattli
Furrenroad607400
Furriarea607400 Rei
Gehriroad607400 Rei
Geissermattliarea607400
Giglenarea607400 Miesen
Glaubenbielenroad607400
Gorgenroad607400 T:Boden
Gorgenstrasseroad607400
Grossschwand-Schwendeliarea607400
Grossschwendiarea607400 T:Grossschwand
Grundacherarea607400
Grundrütiroad607400
Grundstrasseroad607400
Grütliarea607400 X:Gropli,X:Rüteli,T:Brüggi
Gsangarea607400 Grund
Gschwentroad607400 T:Schwand
Guberliarea607400 X:Hübeli,X:Ächerli
Guggenarea607400
Hackerenbodenstrasseroad607400
Haltenarea607400 Sattel
Haltenwegroad607400 X:Mattenweg
Harzermattliarea607400
Hellinone607400 Riedli,X:Hübeli,Rei,X:Ächerli,T:Feld
Hintere Erdbrustarea607400
Hinterer Hirtbielnone607400
Hinterer Wellenbergarea607400
Hirtbielarea607400
Hofbachstrasseroad607400 Hofmattstrasse
Hofliteggarea607400
Holzlismadarea607400
Hostattroad607400
Hostettliarea607400
Hübelimattarea607400
Im Riedtliarea607400
Iwiarea607400 Ror,Giswil,,Rei,T:Loo,,,,
Iwi-Wangarea607400
Kälenbodenarea607400
Kirchplatzroad607400
Landhusliwegroad607400
Landwegroad607400 X:Weidweg,Parkweg,X:Kanalweg,Dammweg
Lindenarea607400 Miesen,T:Boden,Lätzen
Madarea607400 Ror,,Rei,T:Loo,T:Feld,,,,
Maienbachwegroad607400
Mattacherarea607400
Mederenstrasseroad607400
Melchaamattearea607400
Melchaawegroad607400
Mirggnone607400
Mittlere Bucheneggarea607400
Mittleres Iwiarea607400
Mosbüelroad607400 Moosbüel
Mühlebacharea607400
Mühlebachstrasseroad607400
Mühlemattliroad607400 Mülimattli
Murachernone607400
Muracherstrasseroad607400
Müsliarea607400 X:Hübeli,X:Rüteli
Nageldacharea607400
Nassenbodenarea607400
Obere Brendarea607400
Obere Bucheneggarea607400
Oberer Rütibergarea607400
Oberes Brüggiarea607400
Obere Schwendiarea607400
Oberes Holzlismadnone607400
Oberes Iwiarea607400
Oberes Pfedliarea607400
Oberimattarea607400
Oberlindenroad607400
Oberriedroad607400
Pfedliroad607400 Riedli,T:Brendli,T:Feld
Raiarea607400 Ror,,Rei,T:Loo,,,,
Rickarea607400 Ror,X:Juch,Rei
Riedacherarea607400
Riedmattstrasseroad607400
Rosenburgwegroad607400
Rosenwegroad607400 X:Wiesenweg
Rotmoosarea607400
Rudenzerstrasseroad607400 Rudenzer Strasse
Rufiarea607400 Grund,Ror,X:Juch,Rei
Rufi-Schwendeliarea607400
Rütiarea607400 Ror,X:Rüteli,Rei,T:Brüggi
Rütibachstrasseroad607400 Ruetibachstrasse
Rütibergarea607400
Rütimattliroad607400 T:Rotmattli,Mülimattli
Sagenmattliarea607400
Schälimattearea607400
Schladarea607400 T:Schwand
Schladbodenarea607400
Schlossmattliroad607400
Schmittengässliroad607400
Schneckenschlossroad607400
Schneckenweidarea607400
Schrotenmattroad607400
Schulhausplatzpoint607400
Schwandacherroad607400
Schwandenroad607400 T:Schwand
Schwandliarea607400 T:Schwand
Schwendeliarea607400
Schwendiarea607400 T:Schwand
Schwendibodenroad607400
Selibielarea607400 T:Meisibiel
Sitenarea607400 Sattel,Miesen,T:Boden,Lätzen
Sommerweidarea607400
Soodroad607400 Ror,T:Loo,T:Feld
Spichersmattarea607400
Spitzibielarea607400
Sprungroad607400 Grund
Stafelschwandnone607400
Stampfiriedstrasseroad607400
Stanglismadarea607400
Steinroad607400 Rei
Steinibachwegroad607400
Steiniwiarea607400
Stockinone607400
Studenmattliroad607400
Studenmattliwegroad607400
Studiarea607400
Summerweidarea607400
Tristelarea607400
Tschachenroad607400 Tschachenweg
Undergassarea607400
Untere Bucheneggarea607400
Untere Eiroad607400
Untere Haltenarea607400
Untere Hofliteggarea607400
Unterer Brandarea607400
Unterer Schwandacherarea607400
Unteres Iwiarea607400
Unteres Müsliarea607400
Unteres Studenmattliarea607400
Unterlindenarea607400
Unterniarea607400
Vorder Wellenbergarea607400
Waldwiesliarea607400
Weissensteinnone607400
Wellenbergarea607400
Wolfsmattarea607400
Zinggisarea607400
Zopfarea607400 Ror,T:Loo
Zündliarea607400 Riedli,X:Hübeli,T:Brendli,X:Rüteli