Unteriberg 2022-7-4

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aueliarea884500
Berghaus Hochgütscharea884200
Chehrarea884500
Eigenarea884200 X:Ried
Gribschliarea884500 X:Gribschweg
Heurickarea884500
Karrenstockarea884200
Mittelwaldarea884200
Oberchliarea884500
Obergrossarea884500
Obersihlarea884500
Ober Weidarea884200
Planggroad884200 T:Wang
Riedtliroad884200 X:Riedweg,X:Ried,X:Riedmättli
Rönenalparea884500
Schärmenarea884500 T:Schädlern
Schlegarea884200 X:Bachweg,T:Schlund,Schönegg
Schönbüelarea884500
Schrotarea884200
Spitalarea884200 X:Siti
Steihüttliarea884500
Stöckweidarea884200
Tierfedernarea884200
Untersihlarea884500
Unterwandarea884500
Unter Weidarea884200
Wäniarea884500 Wang,Waag,Siti
Weglosenarea884200