Terre di Pedemonte 2017-5-22

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Campi Grandinone665200
Caraa di Cavèllunknown665300 T:Caraa di CavèIl
Gerbienone665200 Gerbi,Nebi