Municipality ref 2865

GWR NameGWR TypePLZ6
Aletennone449200
Aletennone449300
Aspnone449300
Auf Schochennone449300
Barmenhofnone449300
Bettstigiwegroad449300
Birzelmattennone449300
Bodennone449300
Breitackerwegroad449300
Buechwegroad449300
Chornkopfnone449300
Dellennone449300
Dellenwegroad449300
Dorfstrasseroad449300
Eggnone449300
Eiachernone449300
Eimisnone449300
Erzmattennone449300
Feldhofnone449300
Gradebodennone449300
Grossholznone449300
Grundwegroad449300
Hagenmattnone449300
Hagenmattennone449300
Hauptstrasseroad449300
Hintere Gasseroad449300
Hintereggnone449300
Hitwängennone449300
Hüttengässliroad449300
Im Grabennone449300
Im Kohlnone449300
Innerbuechwegroad449300
Kohlwegroad449300
Leimenwegroad449300
Mattenhofnone449300
Mittlere Gasseroad449300
Mooshofnone449300
Neumattwegroad449300
Oberbuechwegroad449300
Rebenhübelnone449300
Rothenfluher Rütenennone449300
Rütenennone449300
Sagiwegroad449300
Tristennone449300
Tschomattnone449500
Vordere Gasseroad449300
Voreggnone449300
Vor Hagenlohnone449300
Vorwangennone449300
Wangenhofnone449300
Wasserfluenone449300
Weidnone449300
Zimberplatznone449300
Zimmerplatznone449300